Odwołanie

Odwołanie – należy przez to rozumieć środek ochrony prawnej przysługujący wykonawcy na niezgodną z przepisami ustawy czynność lub zaniechanie czynności przez zamawiającego.
.


Odwołanie przysługuje w przypadku, gdy:
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający podejmie czynność niezgodną z przepisami ustawy Pzp,
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający zaniecha podjęcia czynności, do której był zobowiązany na podstawie przepisów ustawy Pzp,
 zamawiający zaniecha przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie przepisów ustawy Pzp, a był do tego zobowiązany (art. 513).


Terminy na złożenie odwołania na czynność, którą podjął zamawiający (art. 515):

Lp.Przedmiot odwołaniaTermin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijneTermin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne
1.Czynność zamawiającego, jeżeli informacja o niej została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej10 dni5 dni
2.Czynność zamawiającego, jeżeli informacja o niej została przekazana w sposób inny niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej15 dni10 dni
3.Treść ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub treść dokumentów zamówienia10 dni5 dni
4.Czynność zamawiającego inna niż określone w punktach od 1 do 310 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Terminy na złożenie odwołania na zaniechanie czynności, do której zamawiający był obowiązany (art. 515):

Lp.Przedmiot odwołaniaTermin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijneTermin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne
1.Zaniechanie publikacji ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub nieprzesłanie wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub niezaproszenie wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki
2.Zaniechanie opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia bądź ogłoszenia o wyniku postępowania6 miesięcy od dnia zawarcia umowy1 miesiąc od dnia zawarcia umowy
3.Zaniechanie opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia bądź ogłoszenia o wyniku postępowania, które zawierałyby uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki6 miesięcy od dnia zawarcia umowy1 miesiąc od dnia zawarcia umowy

Podstawowe informacje o odwołaniu – strona UZP
Wzór odwołania – strona UZP
Wzór przystąpienia do postępowania odwoławczego – strona UZP
Wzór odpowiedzi na odwołanie – strona UZP

Znajdź w ustawie Pzp art. 513-521 - odwołanie
Znajdź w ustawie Pzp art. 515 - terminy wnoszenia odwołań
Źródło definicji: od Redakcji