Negocjacje

Negocjacje – należy przez to rozumieć:
 sposób wyboru najkorzystniejszej oferty, który poprzedzony jest przeprowadzeniem negocjacji w celu ulepszenia treści ofert;
 sposób wyboru oferty z wolnej ręki


Zamawiający może udzielić zamówienia z uwzględnieniem negocjacji, stosując:
 tryby negocjacyjne (dla zamówień unijnych oraz dla zamówień krajowych),
 przetarg w trybie podstawowym (dla zamówień krajowych).

Tryby negocjacyjne:
 negocjacje z ogłoszeniem (art. 152-168),
 negocjacje bez ogłoszenia (art. 208-212),
 dialog konkurencyjny (art. 169-188),
 zamówienie z wolnej ręki (art. 213-217),
 partnerstwo innowacyjne (art. 189-207).

.

Zamówienia unijne – zamawiający może udzielić zamówienia, stosując jeden z następujących trybów zamówienia:
 przetarg nieograniczony (art. 132-139),
 przetarg ograniczony (art. 140-151),
 tryb negocjacyjny jedynie w przypadkach określonych w ustawie (art. 129 ust. 2). Oznacza to, że możliwość skorzystania z procedur negocjacyjnych uzależniona jest od spełnienia określonych przesłanek, które należy interpretować ściśle.

.

Zamówienia krajowe – zamawiający może udzielić zamówienia, stosując jeden z następujących trybów zamówienia:
1. przetarg w trybie podstawowym:
 bez negocjacji – nie negocjuje
 z możliwością negocjacji – dopuszcza możliwość negocjacji
 z uwzględnieniem negocjacji – zobowiązuje się do przeprowadzenia negocjacji
2. tryb negocjacyjny jedynie w przypadkach określonych w ustawie. Oznacza to, że możliwość skorzystania z procedur negocjacyjnych uzależniona jest od spełnienia określonych przesłanek, które należy interpretować ściśle.

Zajrzyj w słowniku do: tryb udzielania zamówienia

Znajdź w ustawie Pzp art. 129 - rodzaje trybów zamówienia
Znajdź w ustawie Pzp art. 275 - tryb podstawowy zamówienia
Znajdź w ustawie Pzp art. 278-279 - negocjacje treści ofert
Znajdź w ustawie Pzp art. 288-293 - kryteria selekcji
Źródło definicji: od Redakcji