Negocjacje z ogłoszeniem

Negocjacje z ogłoszeniem – należy przez to rozumieć tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert wstępnych, ofert składanych na etapie negocjacji, po zakończeniu których zaprasza wykonawców do składania ofert ostatecznych.


.

zamawiający może udzielić zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez negocjacji, o ile wskaże w ogłoszeniu o zamówieniu taką możliwość (art. 163).

zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności (art. 153):

 • rozwiązania dostępne na rynku nie mogą̨ zaspokoić́, bez ich dostosowania, potrzeb zamawiającego;
 • roboty budowlane, dostawy lub usługi obejmują̨ rozwiązania projektowe lub innowacyjne;
 • zamówienie nie może zostać́ udzielone bez wcześniejszych negocjacji z uwagi na szczególne okoliczności dotyczące jego charakteru, stopnia złożoności lub uwarunkowań́ prawnych lub finansowych, lub z uwagi na ryzyko związane z robotami budowlanymi, dostawami lub usługami;
 • jeżeli zamawiający nie może opisać́ przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny sposób przez odniesienie do określonej normy, europejskiej oceny technicznej, o której mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 lit. c, wspólnej specyfikacji technicznej, o której mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 lit. d, lub referencji technicznej;
 • w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1, lub zamawiający unieważnił postepowanie na podstawie art. 255 pkt 3.

.

etapy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem:

 • publikacja ogłoszenia o zamówieniu
 • składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • zaproszenie do składania ofert wstępnych
 • badanie i ocena ofert
 • zaproszenie do negocjacji
 • składanie ofert ostatecznych
 • wybór oferty najkorzystniejszej i zawarcie umowy

Link do opracowania UZP: tryby negocjacyjne

Znajdź w ustawie Pzp art. 153
Znajdź w ustawie Pzp art. 163
Źródło definicji: od Redakcji