Negocjacje bez ogłoszenia

Negocjacje bez ogłoszenia – należy przez to rozumieć tryb udzielania zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert (art. 208 ust. 1).


Zamówienia unijne – zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z następujących okoliczności (art. 209):
 w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynęła żadna oferta ani wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie oferty lub wnioski zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
W przypadku, o którym mowa wyżej, zamawiający zaprasza do negocjacji co najmniej tych wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, ale nie mniej niż 3;
 został przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 326 pkt 2, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych;
 przedmiotem zamówienia na dostawy są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju;
 ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.


Zamówienia krajowe zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z następujących okoliczności (art. 301):
 w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
W przypadku, o którym mowa wyżej, zamawiający zaprasza do negocjacji co najmniej tych wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, ale nie mniej niż 3;
 został przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 326 pkt 2, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych;
 przedmiotem zamówienia na dostawy są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju;
 ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla trybu podstawowego;
 w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia na roboty budowlane zamawiający odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i udzielenie zamówienia jest niezbędne do zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot wcześniejszego zamówienia.
W przypadku, o którym mowa wyżej, zamawiający zaprasza, w terminie 3 miesięcy od dnia odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego, do negocjacji co najmniej tych wykonawców, którzy złożyli oferty we wcześniejszym postępowaniu, z wyjątkiem wykonawcy, z którym została zawarta umowa, od której zamawiający odstąpił.


Zamawiający zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców mogących je wykonać jest mniejsza, jednak nie mniejsza niż 2 (art. 210 ust. 3).

Zamawiający wysyła wykonawcom zaproszenie do negocjacji, w którym zamieszcza co najmniej (art. 210 ust. 2):
 nazwę i adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;
 określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania;
 określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
 informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
 termin wykonania zamówienia;
 warunki udziału w postępowaniu;
 kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
 miejsce i termin oraz sposób prowadzenia negocjacji z zamawiającym

Po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wybranych przez siebie wykonawców do złożenia ofert i przekazuje im dokument pod nazwą Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).

Znajdź w ustawie Pzp art. 208 - definicja
Znajdź w ustawie Pzp art. 209 - negocjacje bez ogłoszenia dla zamówień równych lub powyżej progów unijnych
Znajdź w ustawie Pzp art. 210 - informacje konieczne do umieszczenia w zaproszeniu do negocjacji
Znajdź w ustawie Pzp art. 212 - zakończenie negocjacji - zaproszenie do złożenia ofert
Znajdź w ustawie Pzp art. 300-303 - negocjacje bez ogłoszenia dla zamówień poniżej progów unijnych
Źródło definicji: ustawa Pzp