Najkorzystniejsza oferta

Najkorzystniejsza oferta – należy przez to rozumieć ofertę przedstawiającą:
 najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub
 ofertę z najniższą ceną lub kosztem (art. 239 ust. 2).


Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, oceniając stosunek jakości do ceny lub kosztu w przypadku, kiedy w kryteriach oceny ofert zastosuje:
kryterium ceny (np. 40 pkt) + kryteria jakościowe (np. 60 pkt) = najkorzystniejsza oferta (100 pkt)

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, oceniając ceny złożonych ofert w przypadku, kiedy w kryteriach oceny ofert zastosuje:
kryterium ceny (100 pkt) = najkorzystniejsza oferta (100 pkt)

Znajdź w ustawie Pzp art. 239
Źródło definicji: ustawa Pzp