Kryterium kosztu

Kryterium kosztu – należy przez to rozumieć miernik służący do oceny ofert, który określa w szczególności koszty poniesione przez zamawiającego lub innych użytkowników, związane z nabyciem, użytkowaniem, utrzymaniem, wycofaniem z eksploatacji przedmiotu zamówienia.


Kryterium kosztu może wynikać z rachunku kosztów cyklu życia. Rachunek kosztów cyklu życia może obejmować w odpowiednim zakresie niektóre lub wszystkie koszty ponoszone w czasie cyklu życia produktu, usługi lub robót budowlanych (art. 245).

W przypadku szacowania kosztów w oparciu o rachunek kosztów cyklu życia, w dokumentach zamówienia określa się dane, które mają przedstawić wykonawcy, oraz metodę, którą zastosuje zamawiający do oszacowania kosztów cyklu życia na podstawie tych danych.


Kryteria kosztów wymienione w ustawie (art. 245) to koszty:
1. poniesione przez zamawiającego lub innych użytkowników, związane z:
 nabyciem,
 użytkowaniem, w szczególności zużyciem energii i innych zasobów,
 utrzymaniem,
 wycofaniem z eksploatacji, w szczególności kosztami rozbiórki i recyklingu;
2. przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym, związane z produktem, usługą lub robotami budowlanymi w okresie ich cyklu życia, o ile ich wartość pieniężną można określić i zweryfikować, w szczególności koszty emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne związane z łagodzeniem zmian klimatu.

Zajrzyj do słownika: kryteria oceny ofert, cykl życia
Link do opracowania UZP: Rachunek kosztów cyklu życia

Znajdź w ustawie Pzp art. 245
Źródło definicji: od Redakcji