Kryterium ceny

Kryterium ceny – należy przez to rozumieć miernik służący do oceny ofert, który określa kwotę, za jaką wykonawca jest gotów zrealizować zamówienie.
.


Najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana na dwa sposoby (art. 242 ust. 1):
kryterium ceny (np. 40 punktów) + kryteria jakościowe (np. 60 punktów) = najkorzystniejsza oferta (100 punktów) lub
kryterium ceny (100 punktów) = najkorzystniejsza oferta (100 punktów).

Zamawiający, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki nie stosują kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60% (art. 246 ust. 1).

Zamawiający mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostaną wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia (art. 246 ust. 2)

Szczegółowe informacje na temat kryterium ceny można znaleźć w słowniku pod hasłem: kryteria oceny ofert.

Znajdź w ustawie Pzp art. 4 - rodzaje zamawiających
Znajdź w ustawie Pzp art. 242 ust. 1 - wybór najkorzystniejszej oferty
Znajdź w ustawie Pzp art. 246 - stosowanie kryterium ceny
Źródło definicji: od Redakcji