Kryteria

Kryteria – należy przez to rozumieć mierniki oceny ofert lub mierniki prekwalifikacji wykonawców.

.


» Zamawiający może zastosować następujące kryteria:
 kryteria selekcji (prekwalifikacja wykonawców),
 kryteria oceny ofert: kryteria jakościowe, kryterium ceny, kryterium kosztu.

Rodzaj kryterium (miernika) Kiedy stosować
Kryteria selekcjido ofert wstępnych, zaproszeń do negocjacji, zaproszeń do dialogu, zaproszeń do złożenia prac konkursowych
Kryteria oceny ofertydo oceny ostatecznych ofert

» Rodzaje kryteriów oceny oferty:
 kryterium ceny,
 kryterium kosztu,
 kryteria jakościowe.

» Ważne zasady dotyczące stosowania kryteriów oceny oferty:
 Kryteria oceny ofert muszą być związane z przedmiotem zamówienia (art. 241 ust. 1);
 Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej (art. 241 ust. 3);
 Opis kryteriów oceny oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert musi znajdować się w SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia) lub OPW (opisie potrzeb i wymagań);
 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny oferty.

» W słowniku znajdują się następujące pojęcia związane z kryteriami:
 kryteria jakościowe
 kryteria oceny ofert
 kryteria pozacenowe
 kryterium ceny
 kryterium kosztu

Znajdź w ustawie Pzp art. 4 pkt 1 i 2 - rodzaj zamawiającego
Znajdź w ustawie Pzp art. 134 ust. 1 pkt 18 - zawartość SWZ
Znajdź w ustawie Pzp art. 156 ust. 1 pkt 8 - zawartość OPW
Znajdź w ustawie Pzp art. 239 - najkorzystniejsza oferta
Znajdź w ustawie Pzp art. 241 - kryteria oceny oferty
Źródło definicji: od Redakcji