Kryteria selekcji

Kryteria selekcji – należy przez to rozumieć obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria stosowane w celu ograniczenia liczby wykonawców, niepodlegających wykluczeniu i spełniających warunki udziału w postępowaniu albo w konkursie, których zamawiający zaprosi do złożenia ofert wstępnych lub ofert, do negocjacji lub dialogu albo do złożenia prac konkursowych.


» Kryteria selekcji stosowane są w sytuacji, gdy danym postępowaniem może być zainteresowana bardzo duża liczba wykonawców spełniających określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu i niepodlegających wykluczeniu.

» Zamawiający może ograniczyć liczbę wykonawców, których zaprosi do składania ofert (prekwalifikacja). Prekwalifikacja następuje na podstawie dodatkowych kryteriów.

» Kryteria selekcji nie zastępują warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy, którzy spełnią kryteria selekcji, otrzymają zaproszenie do złożenia ofert.

» Kryteria selekcji występują wyłącznie w procedurach (przetargach) wieloetapowych, takich jak:
przetarg ograniczony (kryteria selekcji wskazuje się w: ogłoszenie + SWZ)
negocjacje z ogłoszeniem (kryteria selekcji wskazuje się w: ogłoszenie + Opis Potrzeb i Wymagań)
dialog konkurencyjny (kryteria selekcji wskazuje się w: ogłoszenie + Opis Potrzeb i Wymagań)
partnerstwo innowacyjne (kryteria selekcji wskazuje się w: ogłoszenie + Opis Potrzeb i Wymagań)

» Zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ/Opisie potrzeb i wymagań maksymalną liczbę wykonawców, których zaprosi do składania ofert (art. 148 ust 2).

» Zamawiający musi wysłać zaproszenie do składania ofert do przynajmniej:
przetarg ograniczony5 wykonawców (art. 148 ust. 1)
negocjacje z ogłoszeniem3 wykonawców (art. 159 ust. 1)
dialog konkurencyjny3 wykonawców (art. 177 ust. 1)
partnerstwo innowacyjne3 wykonawców (art. 193 ust. 2)

» W przypadku gdy liczba wykonawców, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jest mniejsza od minimalnej liczby określonej przez zamawiającego, zamawiający może kontynuować postępowanie albo je unieważnić (art. 149 ust. 2) «

» Kryteria selekcji mogą dotyczyć np.:
sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy,
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia,
potencjału technicznego wykonawcy,
osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 9 - definicja
Znajdź w ustawie Pzp art. 148 ust. 1 - przetarg ograniczony
Znajdź w ustawie Pzp art. 159 ust. 1 - negocjacje z ogłoszeniem
Znajdź w ustawie Pzp art. 177 ust. 1 - dialog konkurencyjny
Znajdź w ustawie Pzp art. 193 ust. 2 - partnerstwo innowacyjne
Źródło definicji: ustawa Pzp