Kryteria pozacenowe

Kryteria pozacenowe oceny ofert (kryteria jakościowe) – należy przez to rozumieć określone w dokumentach zamówienia i związane z przedmiotem zamówienia mierniki służące za podstawę oceny ofert – inne niż cena.
.


Zajrzyj w słowniku do: kryteria jakościowe

Źródło definicji: od Redakcji