Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert – należy przez to rozumieć określone w dokumentach zamówienia i związane z przedmiotem zamówienia mierniki służące za podstawę oceny ofert.
.


.Zamawiający stawia wykonawcom wymagania w dokumentach zamówienia przy wykorzystaniu dwóch podstawowych narzędzi, tj.:
za pomocą określenia warunków udziału w przetargu –  których spełnienia zamawiający bezwzględnie wymaga,
za pomocą kryteriów oceny ofert, za które wykonawca otrzymuje punkty od zamawiającego..

Rodzaje kryteriów oceny ofert:
kryterium ceny (cena oferty)
kryteria pozacenowe (kryteria jakościowe)

Najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana na dwa sposoby:
kryterium cenowe (np. 40 punktów) + kryteria jakościowe (np. 60 punktów) = najkorzystniejsza oferta (100 punktów) lub
kryterium cenowe (100 punktów) = najkorzystniejsza oferta (100 punktów)

» Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki nie stosują kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60% (art. 246 ust. 1). «

» Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia (art. 246 ust. 2). Oznacza to, że opisanie przedmiotu zamówienia w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem szczegółowych parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jest wystarczającą podstawą do zastosowania kryterium ceny jako kryterium o wadze przekraczającej 60% lub jako jedynego. W każdym innym przypadku kryterium ceny nie może przekraczać wagi 60%. «

Kryteria oceny ofert muszą być związane z przedmiotem zamówienia, nie mogą więc dotyczyć właściwości wykonawcy (czyli kryteriów podmiotowych), w szczególności:
wiarygodności ekonomicznej,
wiarygodności technicznej,
wiarygodności finansowej (art. 241).

Należy pamiętać, że nie są uznawane za kryteria podmiotowe takie kwestie, jak: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Oznacza to w praktyce, że mogą być one stosowane jako kryterium jakościowe oceny oferty.

Nie oznacza to, iż można powierzyć realizację zamówienia wykonawcy niewiarygodnemu. Jednak kwestię oceny wiarygodności wykonawcy należy oddzielić od kwestii jakości oferty. Wiarygodność wykonawcy w przetargu ocenia się, stosując następujące dwa narzędzia: podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu.

W Specyfikacji Warunków Zamówienia zamawiający musi:
zawrzeć opis kryteriów oceny ofert,
podać wagi tych kryteriów,
poinformować wykonawców o sposobie oceny tych kryteriów (art. 134 ust. 1 pkt 18)

Link do opracowania UZP Materiały szkoleniowe z zakresu kryteriów oceny ofert, w którym znajdują się przykłady kryteriów oraz sposób ich opisu.

Znajdź w ustawie Pzp art. 4 - rodzaje zamawiających
Znajdź w ustawie Pzp art. 134 - informacja o zawartości SWZ
Znajdź w ustawie Pzp art. 239-247 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - kryteria oceny ofert
Źródło definicji: od Redakcji