Kryteria jakościowe

Kryteria jakościowe – należy przez to rozumieć pozacenowe rodzaje kryteriów (mierników) oceny ofert, które odnoszą się m.in. do:
jakości,
aspektów społecznych,
aspektów środowiskowych,
aspektów innowacyjnych,
organizacji,
kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia,
serwisu posprzedażnego,
pomocy technicznej,
warunków dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
okresu realizacji (art. 242).


» Rodzaje kryteriów oceny ofert (sposób oceny oferty wykonawcy):
cena oferty = kryterium ceny
kryteria jakościowe = kryteria pozacenowe

» Najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana na podstawie:
kryterium ceny (np. 40 pkt) + kryteria jakościowe (np. 60 pkt) = najkorzystniejsza oferta (razem 100 pkt) lub
kryterium ceny (100 pkt) = najkorzystniejsza oferta (100 pkt)

» Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki nie stosują kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60% (art. 246 ust. 2) «

» Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia (art. 246 ust. 2) «
Znajdź w ustawie Pzp art. 4
Znajdź w ustawie Pzp art. 242
Znajdź w ustawie Pzp art. 246
Źródło definicji: od Redakcji