Krajowa Izba Odwoławcza

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) – należy przez to rozumieć organ właściwy do:
rozpoznawania odwołań (art. 513),
rozpoznawania wniosków o uchylenie zakazu zawarcia umowy (art. 578 ust. 1),
podejmowania uchwał zawierających opinię do zastrzeżeń zamawiającego do wyniku kontroli uprzedniej oraz kontroli doraźnej prowadzonej przez Prezesa UZP.

Znajdź w ustawie Pzp art. 473 - definicja
Znajdź w ustawie Pzp art. 513 - odwołanie
Znajdź w ustawie Pzp art. 578 - uchylenie zakazu zawarcia umowy
Źródło definicji: ustawa Pzp