Konkurs

Konkurs – należy przez to rozumieć przyrzeczenie publiczne, w którym zamawiający, przez publiczne ogłoszenie, przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do pracy konkursowej wybranej przez sąd konkursowy (art. 7 pkt 8).
.


Zamawiający jest zobowiązany do zorganizowania konkursu przed przetargiem, jeżeli zamawiający zamierza udzielić zamówienia na:
usługi projektowania architektonicznego lub
projektowania architektoniczno-budowlanego,
a wartość zamówienia jest równa lub wyższa niż progi unijne (art. 325 ust. 2).

Zamawiający nie jest zobowiązany do organizowania konkursu przed przetargiem na usługi projektowania, jeżeli (art. 325 ust. 3):
zamawiać będzie usługę projektowania w jednym z następujących trybów:
1. negocjacje z ogłoszeniem,
2. dialog konkurencyjny,
3. negocjacje bez ogłoszenia,
4. zamówienia z wolnej ręki,
zamawiać będzie usługę projektowania o wartościach mniejszych niż progi unijne,
zamawiać będzie usługę projektowania obiektu liniowego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (obiekt liniowy).

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w Dziale IV Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych, w Rozdziale 3 Konkurs (art. 325-358).

Znajdź w ustawie Pzp art. 7 - definicja
Znajdź w ustawie Pzp art. 325 - konkurs na usługi projektowania
Źródło definicji: ustawa Pzp