Konflikt interesów

Konflikt interesów – należy przez to rozumieć występującą lub mogącą się pojawić sprzeczność między obowiązkami służbowymi a prywatnymi lub innymi, kiedy to dążenie do realizacji interesu prywatnego może godzić w dobro publiczne lub negatywnie wpływać na wykonywanie obowiązków służbowych.


Konflikt interesów występuje wówczas, gdy osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania:
ubiegają się o udzielenie tego zamówienia lub
są powiązane z wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia (art. 56).

Następujące osoby podlegają wyłączeniu z czynności przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego, jeżeli po ich stronie występuje konflikt interesów (art. 56):
kierownik zamawiającego,
członek komisji przetargowej,
inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub
osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub
osoby udzielające zamówienia.

Znajdź w ustawie Pzp art. 56
Źródło definicji: od Redakcji