Komunikacja z wykonawcą

Komunikacja z wykonawcą – należy przez to rozumieć sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

.


.

Komunikacja z wykonawcą, w tym:

 • składanie ofert,
 • składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • wymiana informacji,
 • przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,
  co do zasady odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 61 i następne)

.

Ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wniosek o dopuszczenie do udziału w systemie kwalifikowania dostawców oraz oświadczenie JEDZ składa się pod rygorem nieważności:

 • w postępowaniu o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w formie elektronicznej,
 • w postępowaniu o mniejszej niż progi unijne w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

.

Wyjątki od zasady komunikacji w formie elektronicznej:

 • Komunikacja ustna dopuszczalna jest tylko w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne,
 • Przypadki określone w art. 65 ust 1, tj:
 1. z uwagi na wyspecjalizowany charakter zamówienia, użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne lub nie są obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji;
 2. aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygotowania ofert lub prac konkursowych, korzystają z formatów plików, których nie można obsługiwać za pomocą żadnych innych aplikacji otwartoźródłowych lub ogólnie dostępnych, lub są one objęte licencją i nie mogą zostać udostępnione do pobierania lub zdalnego wykorzystania przez zamawiającego;
 3. użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby pozyskania przez zamawiającego specjalistycznego sprzętu biurowego;
 4. zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
 5. jest to niezbędne z powodu naruszenia bezpieczeństwa środków komunikacji elektronicznej;
 6. jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub innych narzędzi, lub urządzeń, które są ogólnie dostępne dla wykonawców lub które mogłyby być udostępnione przez zamawiającego;
 7. zamówienie jest udzielane lub konkurs jest organizowany przez placówkę zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1076 i 1283) w państwie trzecim, niebędącym członkiem Unii Europejskiej, z którym Unia Europejska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu usług zaufania, o której mowa w art. 14 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), oraz wartość tego zamówienia lub konkursu jest mniejsza niż progi unijne.

.

W ogłoszeniu wszczynającym postępowanie zamawiający zamieszcza informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie się komunikował z wykonawcami, a także informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych komunikacji.

.

Zajrzyj w słowniku do: forma elektroniczna
Zajrzyj w słowniku do: postać elektroniczna
Zajrzyj w słowniku do: podpis zaufany

Znajdź w ustawie Pzp art. 61
Znajdź w ustawie Pzp art. 65
Źródło definicji: od Redakcji