Komunikacja elektroniczna

Komunikacja elektroniczna – należy przez to rozumieć indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztą elektroniczną.
.


Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym:
składanie ofert,
przesyłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie,
wymiana informacji,
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się – niezależnie od wartości zamówienia – przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 61 ust. 1).


W zamówieniu o wartości równej lub przekraczającej progi unijne:
ofertę,
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków JEDZ (art. 125 ust. 1)
składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (art. 63 ust. 1).


W zamówieniu o wartości poniżej progów unijnych:
ofertę,
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków JEDZ (art. 125 ust. 1)
składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (art. 63 ust. 2)

Znajdź w ustawie Pzp art. 61 - komunikacja w formie elektronicznej
Znajdź w ustawie Pzp art. 63 - składanie ofert w formie elektronicznej
Znajdź w ustawie Pzp art. 125 - składanie JEDZ
Źródło definicji: od Redakcji