Komisja przetargowa

Komisja przetargowa – należy przez to rozumieć zespół pomocniczy kierownika zamawiającego, powoływany do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, oraz do dokonywania innych, powierzonych przez kierownika zamawiającego, czynności w postępowaniu lub związanych z przygotowaniem postępowania (art. 54 ust. 1).


Kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia przetargu, jeżeli wartość zamówienia
jest równa lub przekracza progi unijne (art. 53 ust. 1).
.
Kierownik zamawiającego może powołać komisję do przeprowadzenia przetargu, jeżeli wartość zamówienia
jest mniejsza niż progi unijne (art. 53 ust. 1)..

Znajdź w ustawie Pzp art. 53 - powołanie komisji przetargowej
Znajdź w ustawie Pzp art. 54 - definicja
Źródło definicji: ustawa Pzp