Kod NUTS

Kod NUTS – należy przez to rozumieć klasyfikację jednostek terytorialnych, dzielącą terytorium Unii Europejskiej na regiony.

.


Nadanie kodu NUTS wymagane jest przy sporządzaniu dokumentów dla zamówień unijnych.
Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego znajduje się link do tabeli Excel z listą miejscowości wraz z nadanymi kodami NUTS..

Źródło definicji: od Redakcji