Kod CPV

Kod CPV – należy przez to rozumieć sposób opisu przedmiotu zamówienia, poprzez nadanie mu właściwego kodu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia. Kod można wybrać z listy znajdującej się np. na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: kody.uzp.gov.pl
Kody CPV to europejski system kwalifikacji zamówień publicznych – Wspólny Słownik Zamówień, CPV (ang. Common Procurement Vocabulary).


Nadawanie kodów CPV jest obowiązkowe.
Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)

Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia, nadając mu:
jeden główny kod CPV
dodatkowy/e kod/y CPV 

W przypadku podziału zamówienia na części (w jednym postępowaniu), należy nadać zamówieniu:
jeden główny kod CPV dla całego zamówienia oraz
dodatkowy/e kod/y CPV dla każdej z części..

Znajdź w ustawie Pzp art. 99 - opis przedmiotu zamówienia poprzez kody CPV
Źródło definicji: od Redakcji