Kierownik zamawiającego

Kierownik zamawiającego – należy przez to rozumieć osobę lub organ, który zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową, jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego (art. 7 pkt 7).


Kierownik zamawiającego odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 52 ust. 1)
Kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia przetargu, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne (art. 53 ust. 1).
Kierownik zamawiającego może powołać komisję do przeprowadzenia przetargu, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne (art. 53 ust. 1).
Kierownik zamawiającego, wykonując czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, podlega wyłączeniu z dokonywania tych czynności, jeżeli po jego stronie występuje konflikt interesów (art. 56 ust. 1)..

Znajdź w ustawie Pzp art. 7 - definicja
Znajdź w ustawie Pzp art. 52 - powołanie komisji przetargowej
Znajdź w ustawie Pzp art. 53 - powołanie komisji przetargowej przez kierownika
Znajdź w ustawie Pzp art. 56 - konflikt interesów
Źródło definicji: ustawa Pzp