Katalog elektroniczny

Katalog elektroniczny – należy przez to rozumieć wykaz zamawianych produktów, robót budowlanych lub usług sporządzony przez wykonawcę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w formacie nadającym się do zautomatyzowanego przetwarzania danych. Katalog elektroniczny może w szczególności zawierać opisy i zdjęcia produktów, robót budowlanych lub usług oraz informacje o cenach (art. 93 ust. 2).


Zamawiający, przygotowując postępowanie przetargowe, może skorzystać z jednej z następujących opcji:
wymagać złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego, albo
wymagać dołączenia katalogu elektronicznego do składanej oferty, albo
dopuścić dołączenie katalogu elektronicznego do składanej oferty, albo
przewidzieć obowiązek złożenia katalogu elektronicznego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów (art. 93 ust. 1 pkt 1).

Jeżeli zamawiający wymaga dołączenia do oferty katalogu elektronicznego, wówczas pełni on rolę przedmiotowego środka dowodowego.

Znajdź w ustawie Pzp art. 93 - definicja, ustalenie warunków zamówienia, katalogi elektroniczne
Znajdź w ustawie Pzp art. 104 - informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
Źródło definicji: ustawa Pzp