Kara umowna

Kara umowna – należy przez to rozumieć zastrzeżenie umowne, w którym strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez jedną z nich nastąpi przez zapłatę określonej sumy.
.


Kodeks cywilny: art. 483 §  1. „Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna)”

Umowa z wykonawcą nie może przewidywać (art. 433):
odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia,
naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem,
odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający,
możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Umowa z wykonawcą musi zawierać (art. 436):
termin zakończenia prac oraz terminy wykonania poszczególnych części określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną,
warunki zapłaty wynagrodzenia,
łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony (górny limit).

Link do opracowania UZP dotyczącego umów (w tym naliczania kar)
Link do opracowania UZP – przykłady kontrowersyjnych klauzul we wzorach umów

Znajdź w ustawie Pzp art. 433 - informacje o tym, czego umowa nie może przewidywać
Znajdź w ustawie Pzp art. 436 - informacje o zawartości umowy
Znajdź w ustawie Pzp art. 437 - dodatkowe informacje o zawartości umowy na roboty budowlane
Źródło definicji: od Redakcji