JEDZ

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – należy przez to rozumieć oświadczenie składane przez wykonawcę biorącego udział w przetargu, a sporządzone na formularzu, który dostępny jest na stronach Urzędu Zamówień Publicznych.
.


Oświadczenie JEDZ:
potwierdza brak podstaw wykluczenia,
potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,
⇒ tymczasowo zastępujące wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (art. 125 ust. 3).

Wykonawca składa oświadczenie JEDZ razem z ofertą (art. 125 ust. 1), chyba że zamawiający dopuści składanie oświadczenia JEDZ tylko przez wykonawcę, który złożył najkorzystniejsza ofertę (art. 139 ust. 1, 2) – dotyczy zamówień powyżej progów unijnych.
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia JEDZ (art. 128).
Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia JEDZ lub jest ono niekompletne lub zawiera błędy, zamawiający wzywa wykonawcę do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (art. 128).
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie złożył w przewidzianym/wyznaczonym terminie oświadczenia JEDZ (art. 226).

Dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne oświadczenie JEDZ składa się, pod rygorem nieważności, w:
formie elektronicznej (art. 63 ust. 1).

Dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne oświadczenie JEDZ składa się, pod rygorem nieważności, w:
formie elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (art. 63 ust. 2).

Link do JEDZ w formie elektronicznej
Link do JEDZ w formie do edycji oraz do instrukcji jego wypełnienia

Znajdź w ustawie Pzp art. 63 - sposób złożenia oferty
Znajdź w ustawie Pzp art. 125 - definicja JEDZ
Znajdź w ustawie Pzp art. 128 - uzupełnianie  JEDZ
Znajdź w ustawie Pzp art. 139 - składanie JEDZ przez wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę
Znajdź w ustawie Pzp art. 226 - odrzucenie oferty
Źródło definicji: ustawa Pzp