Innowacja

Innowacja – należy przez to rozumieć wdrażanie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, usługi lub procesu, w tym między innymi procesów produkcji, budowy lub konstrukcji, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w działalności gospodarczej, organizowaniu pracy lub relacjach zewnętrznych (art. 7 pkt 6).


Zamawiający, przygotowując obowiązkowy dokument – analiza potrzeb i wymagańmusi wskazać, czy istnieje możliwość zastosowania aspektów innowacyjnych w zamówieniu (art. 83 ust. 3 pkt 4)dotyczy zamówień unijnych.

Zamawiający może określić w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą dotyczyć innowacyjności (art. 96 ust. 1).

Znajdź w ustawie Pzp art. 7 - definicja
Znajdź w ustawie Pzp art. 83 - innowacyjność w analizie potrzeb i wymagań
Znajdź w ustawie Pzp art. 96 - innowacyjność w ogłoszeniu o zamówieniu
Źródło definicji: ustawa Pzp