Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (DUUE) – należy przez to rozumieć ogólnoeuropejski, elektroniczny publikator ogłoszeń o zamówieniach publicznych, dostępny na stronie internetowej Unii Europejskiej. 
..


W DUUE zamieszcza się ogłoszenia o wartości równej lub wyższej niż progi unijne (art. 86-90).  

Wzory ogłoszeń w DUUE (pdf) (zakładka Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)
Link do wzorów ogłoszeń w DUUE (SIMAP)
Link do eNotices (narzędzie umożliwiające przygotowanie unijnych ogłoszeń o zamówieniach publicznych i publikowanie ich w DUUE)

Znajdź w ustawie Pzp art. 86
Źródło definicji: od Redakcji