Dynamiczny system zakupów

Dynamiczny system zakupów – należy przez to rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień, których przedmiotem są ogólnie dostępne usługi, dostawy lub roboty budowlane (art. 7 pkt 5).
.


Dynamiczny system zakupów opisany jest w art. 316 – 324.

Znajdź w ustawie Pzp art. 7
Znajdź w ustawie Pzp art. 316
Źródło definicji: ustawa Pzp