Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostępność dla osób niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć możliwość samodzielnego korzystania z przestrzeni publicznych oraz miejsc powszechnego użytku przez osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich i przy pomocy chodzików czy też osoby niewidome.


zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych (art. 94 ust. 1 pkt 1) – zamówienia zastrzeżone.

zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że wykonawca zobowiązany będzie zatrudnić osobę/y niepełnosprawną/e na czas realizacji zamówienia (art. 96 ust. 2 pkt 2 lit. e) zamówienia zastrzeżone.

zamawiający, opisując przedmiot zamówienia, który przeznaczony jest do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 100 ust. 1, 2).

zamawiający może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty stosując jako kryterium oceny tej oferty, zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na czas realizacji zamówienia (art. 242 ust. 1 ust. 2 pkt 2).

Znajdź w ustawie Pzp art. 94 - ustalanie warunków zamówienia, zamówienia zastrzeżone
Znajdź w ustawie Pzp art. 96 - ustalanie warunków zamówienia, wymagania dla wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Znajdź w ustawie Pzp art. 100 - opis przedmiotu zamówienia
Znajdź w ustawie Pzp art. 242 - kryteria oceny oferty dotyczące niepełnosprawnych
Źródło definicji: od Redakcji