Dostawy

Dostawy – należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są:
rzeczy ruchome,
energia,
woda,
prawa majątkowe,
jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację.

Znajdź w ustawie Pzp art. 7
Źródło definicji: ustawa Pzp