Dokumenty zamówienia

Dokumenty zamówienia – należy przez to rozumieć dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań (art. 7 pkt 3).


Przez dokument należy rozumieć nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią, mający na celu potwierdzenie stanu faktycznego.

Znajdź w ustawie Pzp art. 7
Źródło definicji: ustawa Pzp