Dialog konkurencyjny

Dialog konkurencyjny – należy przez to rozumieć tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Zamawiający prowadzi dialog z zaproszonymi do udziału w dialogu wykonawcami w zakresie zaproponowanych przez nich rozwiązań, po zakończeniu którego zaprasza ich do składania ofert (art. 169).


Procedura udzielenia zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego opisana jest w art. 169-188.

Znajdź w ustawie Pzp art. 169
Znajdź w ustawie Pzp art. 179 - informacja o tym, co powinno zawierać zaproszenie do dialogu
Znajdź w ustawie Pzp art. 186 - informacja o tym, co powinno zawierać zaproszenie do składania ofert
Źródło definicji: ustawa Pzp