Data rozpoczęcia postępowania

Data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia to:

1. data przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (zamówienia unijne) dla następujących trybów:
– przetargu nieograniczonego,
– przetargu ograniczonego,
– negocjacji z ogłoszeniem,
– dialogu konkurencyjnego albo partnerstwa innowacyjnego (art. 130 ust 1 pkt 1).
Należy pamiętać, że zamawiający musi zamieścić ogłoszenie również na stronie internetowej prowadzonego postępowania, od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (art. 88).

2. data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (zamówienia krajowe) (art. 269 ust. 1).
Zamawiający może dodatkowo udostępnić ogłoszenie na swojej stronie internetowej (art. 270).

3. data przekazania wykonawcom/wykonawcy zaproszenia do negocjacji dla następujących trybów:
negocjacji bez ogłoszenia,
zamówienia z wolnej ręki,
niezależnie od wartości zamówienia.

Datą zakończenia postępowania jest data zawarcia umowy lub data unieważnienia postępowania (art. 254).

Znajdź w ustawie Pzp art. 130 - data rozpoczęcia postępowania - unijne
Znajdź w ustawie Pzp art. 269 - data rozpoczęcia postępowania - krajowe
Znajdź w ustawie Pzp art. 254 - zakończenie postępowania
Źródło definicji: od Redakcji