Część (zamówienia)

Część (zamówienia) – należy przez to rozumieć część jednego projektu/inwestycji/dostawy/ możliwej do zamówienia na dwa różne sposoby, tj.:
w jednym postępowaniu (jeden przetarg podzielony jest na części/pakiety/zadania) lub
w odrębnych postępowaniach (każda część zamawiana jest w odrębnym postępowaniu).


.

.ZAMÓWIENIE UDZIELANE W JEDNYM POSTĘPOWANIU (jeden przetarg podzielony na części) 
Przykład stosowania przepisów ustawy (dobór trybu):
zamówienie na wybudowanie obiektu budowlanego wraz z dostawą wyposażenia oraz świadczeniem usługi inżyniera kontraktu

Należy zastosować dla całego zamówienia przepisy ustawy (tryb)
adekwatne do wartości największej (głównej) części zamówienia
(np. przetarg nieograniczony)
Kod CPV – główny przedmiot zamówienia
część Iroboty budowlane (80%)
przetarg nieograniczony
Kod CPV – dodatkowyczęść IIdostawa wyposażenia (17%)
przetarg nieograniczony
Kod CPV – dodatkowyczęść IIIusługa inżyniera kontraktu (3%)
przetarg nieograniczony
  • Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane, to do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy dotyczące głównego przedmiotu zamówienia (art. 27) – zamówienie o charakterze mieszanym.  
  • Informacje o tym, jakie elementy muszą powtórzyć się w ogłoszeniu o zamówieniu dla każdej z części zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia.

.

ZAMÓWIENIE UDZIELANE W ODRĘBNYCH POSTĘPOWANIACH (każda część w osobnym przetargu)
Przykład stosowania przepisów ustawy (dobór trybu):
zamówienie na wybudowanie budynku przedszkola wraz z dostawą wyposażenia

Należy zastosować dla całego zamówienia przepisy ustawy (tryb) adekwatne do wartości największej (głównej) części zamówienia (np. przetarg nieograniczony)część I budowa przedszkola (roboty budowlane) (80%)
przetarg nieograniczony
Można zastosować przepisy ustawy (tryb) adekwatne dla tej części zamówienia (np. tryb podstawowy), jeżeli jej wartość nie przekracza 80.000 euro dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem, że łączna wartość tych części
wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia (art. 30 ust 4).
część IIdostawa wyposażenia (20%)
tryb podstawowy
.

Jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia w częściach: w odrębnych postępowaniach lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w jednym postępowaniu, to wartością zamówienia jest łączna wartość części zamówienia (art. 30).

Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie: usługi i dostawy lub usługi i usługi społeczne oraz inne szczególne usługi, to główny przedmiot zamówienia określa się przez ustalenie, która z szacowanych wartości danych usług lub dostaw jest wyższa (art. 27).

.

Link do opracowania UZP dotyczącego podziału zamówienia na części

Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 15 - definicja
Znajdź w ustawie Pzp art. 24 - podział na części w zamówieniach o charakterze mieszanym
Znajdź w ustawie Pzp art. 27 - szacowanie wartości zamówienia mieszanego udzielanego w częściach
Znajdź w ustawie Pzp art. 30 - szacowanie wartości zamówienia udzielanego w częściach
Źródło definicji: od Redakcji