Cykl życia

Cykl życia – należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy istnienia przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szczególności badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, produkcję, transport, używanie, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, logistykę, szkolenie, zużycie, wyburzenie, wycofanie i usuwanie.


.

zamawiający może wykorzystać kwestie dotyczące cyklu życia formułując kryteria oceny oferty (przy określaniu kryterium kosztu art. 245).

zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny oferty. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca:

 • najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub
 • oferta z najniższą ceną lub kosztem (art. 239).

kryterium kosztu może być oparte na metodzie efektywności kosztowej, jaką jest rachunek kosztów cyklu życia. Rachunek kosztów cyklu życia może obejmować w odpowiednim zakresie niektóre lub wszystkie koszty ponoszone w czasie cyklu życia produktu, usługi lub robót budowlanych (art. 245). Do kosztów takich należą w szczególności koszty:

 • poniesione przez zamawiającego lub innych użytkowników, związane z:
  • nabyciem,
  • użytkowaniem, w szczególności zużyciem energii i innych zasobów,
  • utrzymaniem,
  • wycofaniem z eksploatacji, w szczególności koszty rozbiórki i recyklingu;
 • przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym, związane z produktem, usługą lub robotami budowlanymi w okresie ich cyklu życia, o ile ich wartość pieniężną można określić i zweryfikować, w szczególności koszty emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne związane z łagodzeniem zmian klimatu.

w przypadku szacowania kosztów w oparciu o rachunek kosztów cyklu życia, w dokumentach zamówienia określa się dane, które mają przedstawić wykonawcy, oraz metodę, którą zastosuje zamawiający do oszacowania kosztów cyklu życia na podstawie tych danych.

.

Link do: opinii UZP Rachunek kosztów cyklu życia wraz z przykładami
Zajrzyj do słownika: kryterium kosztu
Zajrzyj do słownika: kryteria oceny ofert

Znajdź w ustawie Pzp art. 7
Źródło definicji: ustawa Pzp