Certyfikat

Certyfikat – należy przez to rozumieć jeden z przedmiotowych środków dowodowych, który składany jest w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia (art. 105 ust. 1)..


.

zamawiający może, ale nie musi żądać przedmiotowych środków dowodowych (tj. np. certyfikatów).
zamawiający musi zawsze dopuszczać możliwość wykorzystania produktów posiadających certyfikaty równoważne bądź możliwość dostarczenia przez wykonawcę innych środków dowodowych potwierdzających, że użyte produkty spełniają wymagania określonego oznakowania.

Jeżeli zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych ( w tym certyfikatów) to Wykonawca składa je wraz z ofertą art. 107 ust. 1:

  • jeżeli wykonawca ich nie złożył lub są one niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia, o ile przewidział to w ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia – chyba że środek ten odnosi się do kryteriów oceny ofert art. 107 ust. 2
  • zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych art. 223 ust. 1

ocena zgodności przedkładanego przez wykonawcę certyfikatu jest przeprowadzana zgodnie z wymaganiami ustawy z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Zgodnie z tą ustawą, niektóre wyroby podlegają obowiązkowej certyfikacji, a w pozostałych przypadkach możliwe jest dobrowolne przeprowadzenie oceny zgodności. W każdym przypadku zamawiający powinien określić zakres żądanego certyfikatu i wskazać, czego ma on dotyczyć.  

.

Zobacz też: przedmiotowe środki dowodowe

Znajdź w ustawie Pzp art. 105 - definicja
Znajdź w ustawie Pzp art. 107
Znajdź w ustawie Pzp art. 223 
Źródło definicji: ustawa Pzp