Certyfikat

Certyfikat – należy przez to rozumieć przedmiotowy środek dowodowy, składany w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia (art. 105 ust. 1)..


Zamawiający może, ale nie musi żądać przedmiotowych środków dowodowych (tj. np. certyfikatów).

Znajdź w ustawie Pzp art. 105 - definicja
Źródło definicji: ustawa Pzp