Cena

Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą.
.


Ustawa o informowaniu o cenach:
art. 3 ust. 1 pkt 1: cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę;
art. 3 ust. 2: w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

W słowniku znajdują się następujące powiązane definicje:
kryterium ceny
kryteria oceny ofert

Link do ustawy z dnia 9 maja o 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług

Znajdź w ustawie Pzp art. 7
Źródło definicji: ustawa Pzp