Całkowita wartość zamówienia

Całkowita wartość zamówienia – należy przez to rozumieć sumę wartości wszystkich części zamówienia oraz zamówień podobnych i opcji (art. 28-36). 
.


Jeżeli zamawiający przewidzi w dokumentach postępowania możliwość udzielenia:
zamówienia z wolnej ręki temu samemu wykonawcy (dotyczy zamówień klasycznychart. 214 ust. 1 pkt 7),
zamówienia podobnego (dotyczy zamówień sektorowychart. 388 pkt 2 lit. c),
zamówienia podobnego (dotyczy zamówień w dziedzinie obronności – art. 415 ust. 2 pkt 6),
to wartość takiego zamówienia musi zostać uwzględniona przy szacowaniu wartości zamówienia.

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite, szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy (wartość bez podatku VAT) – art. 28.
Przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres zamówienia (art. 31 ust. 2).

W słowniku znajdują się następujące definicje dotyczące wartości zamówienia:
szacowanie wartości zamówienia
szacunkowa wartość zamówienia
wartość zamówienia podstawowego
całkowita wartość zamówienia

Szacowanie wartości zamówienianależy przez to rozumieć obowiązkową czynność zmawiającego polegającą na ustaleniu wartości zamówienia
Szacunkowa wartość zamówienianależy przez to rozumieć wynik szacowania, tj.: całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, przy czym w obliczeniu tym uwzględnia się całkowitą kwotę szacunkową, obejmującą także wszelkie opcje lub wznowienia zamówienia
Wartość zamówienia podstawowegonależy przez to rozumieć wartość zamówienia bez uwzględnienia wartości zamówień dodatkowych i opcji
Całkowita wartość zamówienianależy przez to rozumieć sumę wartości wszystkich części zamówienia oraz zamówień podobnych i opcji
Znajdź w ustawie Pzp art. 28 - wartość zamówienia 
Znajdź w ustawie Pzp art. 31 - szacowanie wartości zamówienia
Znajdź w ustawie Pzp art. 214 - zamówienie z wolnej ręki 
Znajdź w ustawie Pzp art. 388 - zamówienie sektorowe (zamówienia podobne)
Źródło definicji: od Redakcji