Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP)

Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP) – należy przez to rozumieć polski, elektroniczny publikator ogłoszeń o zamówieniach, udostępniony na platformie ezamowienia. W Biuletynie zamieszcza się ogłoszenia dotyczące zamówień o wartości od 130.000 zł bez podatku VAT do tzw. progów unijnych (progi unijne).


W Biuletynie zamieszcza się następujące rodzaje ogłoszeń (art. 267):
ogłoszenie o zamówieniu;
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy;
ogłoszenie o wyniku postępowania;
ogłoszenie o konkursie;
ogłoszenie o wynikach konkursu;
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
ogłoszenie o zmianie umowy;
ogłoszenie o wykonaniu umowy;
ogłoszenie o spełnianiu okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11–14.

W Biuletynie zamieszcza się również plan postępowań, jakie zamawiający planuje przeprowadzić w danym roku (art. 23).

Link do BZP
Link do wzorów ogłoszeń w BZP (zakładka Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP))

Znajdź w ustawie Pzp art. 267 - rodzaje ogłoszeń
Znajdź w ustawie Pzp art. 214 - zamówienie z wolnej ręki 
Znajdź w ustawie Pzp art. 23 - plan postępowań
Źródło definicji: od Redakcji