Baza Konkurencyjności

Baza Konkurencyjności – należy przez to rozumieć elektroniczny publikator ogłoszeń o zamówieniach, tj. internetową bazę zawierającą ogłoszenia o zamówieniach tych beneficjentów (zamawiających), którzy otrzymali dofinansowanie ze środków publicznych z perspektywy 2014-2020 lub z perspektywy 2021-2027

.

PERSPEKTYWA na lata 2014-2020: 
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
 Europejski Fundusz Społeczny (EFS),
 Fundusz Spójności (FS).
PERSPEKTYWA na lata 2021-2027:
 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)
 kolejne Programy w ramach perspektywy 2021-27 będą dodawane do Bazy sukcesywnie.

.

.W Bazie Konkurencyjności zamieszczają ogłoszenia o zamówieniach zarówno zamawiający publiczni, jak i zamawiający prywatni, którzy otrzymali środki finansowe z jednego ze źródeł wskazanych wyżej.

W dokumencie pod nazwą Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków (rozdział 6.5, str. 47 i nast.) opisane są zasady udzielania zamówień przez podmioty, które otrzymały dofinansowanie z perspektywy 2014-2020 EFRR, EFS lub FS.

.

.OGŁOSZENIA O ZAMOWIENIACH ZAMIESZCZANE W BAZIE z podziałem na wartości i procedury (perspektywa 2014-2020 oraz 2021-2027):

zamawiający publiczny
wartość zamówienia bez podatku VAT
zamawiający publiczny
procedura
20.000 zł – 50.000 złrozeznanie rynku (rozdział 6.5.1 Wytycznych)
50.000 zł – 130.000 złzasada konkurencyjności (rozdział 6.5.2 Wytycznych)
powyżej 130.000 złnie dotyczy – należy stosować ustawę Pzp
 zamawiający prywatny
wartość zamówienia bez podatku VAT
zamawiający prywatny
procedura
20.000 zł – 50.000 złrozeznanie rynku (rozdział 6.5.1 Wytycznych)
powyżej 50.000zasada konkurencyjności (rozdział 6.5.2 Wytycznych)

Zamawiający, który jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp, dokonuje szacowania wartości zamówienia zgodnie z przepisami tej ustawy. Jeśli okaże się, że szacunkowa wartość zamówienia mieści się w przedziale 20.000 – 130.000 zł bez podatku VAT, zamawiający udziela zamówienia zgodnie z Wytycznymi i zamieszcza swoje ogłoszenie w Bazie.

Zamawiający publiczny może dopuścić w ogłoszeniu o zamówieniu, że wykonawca składa ofertę poprzez Bazę (tj. poprzez portal elektroniczny Bazy Konkurencyjności). W tym celu:
Zamawiający określa w dokumentach zamówienia, w jaki sposób chce otrzymywać oferty: w formie papierowej, w formie elektronicznej poprzez e-mail czy na platformie Bazy Konkurencyjności,
Wykonawca rejestruje konto na platformie Bazy i składa ofertę bezpośrednio w systemie.

..

Każdy zamawiający jest zobowiązany Każdy zamawiający może
do zamieszczenia ogłoszenia w Bazie dla tego zadania/zadań z dofinansowanego projektu, który jest kosztem kwalifikowanym, tzn. współfinansowanym z funduszy unijnych.zamieścić ogłoszenie w Bazie dla tej części projektu, która nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli uzna to za zasadne lub wynika to z umowy o dofinansowanie.

Link do Bazy Konkurencyjności
Link do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w perspektywie 2014-2020
Link do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w perspektywie 2021_2027

Źródło definicji: od Redakcji