Aukcja elektroniczna

Aukcja elektroniczna – należy przez to rozumieć sposób wyboru najkorzystniejszej oferty, który poprzedzony jest aukcją elektroniczną rozumianą jako powtarzalny proces obejmujący zastosowanie narzędzia elektronicznego do przedstawiania nowych obniżanych cen i/lub nowych wartości dotyczących niektórych elementów ofert.


Aukcję elektroniczną można przeprowadzić m.in. w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem
Procedura przeprowadzenia aukcji elektronicznej opisana jest w art. 227-238.
Przeprowadzanie jednoetapowych aukcji elektronicznych możliwe jest na stronie UZP. Korzystanie z systemu UZP jest bezpłatne.

Link do strony UZP, gdzie zmawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną

Znajdź w ustawie Pzp art. 227
Źródło definicji: UZP