Analiza potrzeb i wymagań

Analiza potrzeb i wymagań – należy przez to rozumieć opracowanie w formie dokumentu, sporządzone w celu przygotowania zamówienia publicznego (art. 83).
.


Analiza musi zawierać w szczególności:
szacowanie wartości zamówienia,
rodzaj zamówienia,
tryb udzielenia zamówienia,
możliwość podziału zamówienia na części,
możliwość uwzględnienia aspektów społecznych (zamówienia zrównoważone), środowiskowych lub innowacyjnych,
ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia.

Sporządza się ją obowiązkowo przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, ale tylko dla zamówień o wartości równej lub powyżej progów unijnych. Zamawiający publiczny może odstąpić od sporządzenia analizy potrzeb i wymagań, w przypadku gdy:
udziela zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia (art. 209 ust. 1 pkt 4) lub
udziela zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 214 ust. 1 pkt 5).

Opracowanie UZP: "Pzp nie określa, w jakim terminie zamawiający winien dokonać analizy potrzeb i wymagań, wskazując jednak, aby odbyło się to przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia (...)  Może to być wyodrębniony okres w toku planowania i przygotowania konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia, może to być też proces ciągły - istotny jest tylko moment zakończenia analizy określony jako wszczęcie postępowania".
Należy jednak pamiętać, że obligatoryjną częścią Analizy jest szacowanie wartości zamówienia, które ma określony "termin ważności".

Link do opracowania UZP dotyczącego analizy potrzeb i wymagań (zakładka Opracowania UZP)
Link do opracowania UZP ze wskazówkami dotyczącymi analizy potrzeb i wymagań (zakładka Opracowania UZP)

Znajdź w ustawie Pzp art. 83 - zawartość analizy potrzeb i wymagań
Znajdź w ustawie Pzp art. 209 ust. 1 pkt 4 - tryb negocjacji bez ogłoszenia
Znajdź w ustawie Pzp art. 214 - tryb zamówienia z wolnej ręki
Źródło definicji: od Redakcji